Un habitatge de protecció oficial, també conegut amb el nom d’habitatge de protecció pública o habitatge protegit, és un tipus d’habitatge de preu limitat que ofereix tant al constructor/promotor com al comprador una sèrie de beneficis, a canvi dels quals queden subjectes a certes condicions legals durant el temps de classificació de l’habitatge com HPO.

D’una banda, el constructor/promotor es compromet a no vendre els habitatges per sobre d’un preu màxim fixat per la Generalitat de Catalunya. Aquest preu acostuma a estar per sota del de mercat i com a contrapartida rep finançament d’una gran part del projecte (fins a un 80%) a un tipus d’interès baix.

De l’altra, el comprador obté un habitatge a un preu inferior al del mercat i la possibilitat de subrogar el préstec del constructor/promotor en les mateixes condicions, el que implica un estalvi notable en la quota mensual de la hipoteca. A canvi l’habitatge adquirit ha de ser el seu domicili habitual, ha de donar una entrada per valor del 20% de l’habitatge i no pot revendre’l al preu que vulgui sinó al que fixa l’Administració, la qual posseeix un dret preferent de compra.

Les condicions per accedir als habitatges de protecció oficial, tant de compra com de lloguer, són els següents:

– No ser propietari o copropietari o titular d’un dret real d’ús o de gaudi sobre un habitatge de promoció pública, excepte que l’habitatge hagi esdevingut inadequat per atendre les circumstàncies personals o familiars.

– No ser propietari d’un habitatge de renda lliure, excepte que la persona interessada n’hagi perdut l’ús per causes que no li siguin imputables. No obstant això, si podran accedir-hi els propietaris o copropietaris d’un habitatge o d’un dret sobre l’habitatge que tingui un valor inferior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir impostor exclosos.

– No haver estat desnonat de cap habitatge públic o arrendat a través de qualsevol servei públic de mediació per al lloguer d’habitatges.

– Les persones no comunitàries hauran d’acreditar l’arrelament disposant d’un permís de residència permanent.

– Ingressos mínims: per comprar el 5% del preu de compra i per llogar la quantitat equivalent a tres vegades el lloguer anual a abonar.

– Ingressos màxims: Els ingressos familiars ponderats dels adquirents (base imposable de l’IRPF) no poden superar:

Habitatge Proteccio Oficial

Si esteu interessats en la compra o lloguer d’habitatges amb protecció oficial us heu d’inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

La inscripció en aquest Registre podeu fer-la a través del web www.registresolicitants.cat

En aquesta pàgina web trobareu indicacions sobre els requisits i documentació necessària per accedir-hi, la normativa que el regula i les oficines on us podeu adreçar de tot Catalunya.

Igualment, però, es pot fer la sol•licitud d’inscripció directament per Internet a la mateixa pàgina web o a través de l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP) de l’Ajuntament de Sant Boi. La documentació necessària es resumeix a continuació:

1.- Imprès de sol•licitud.
2.- Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones que ocuparan l’habitatge (en cas de menors d’edat llibre de família i DNI si ja s’ha tramitat).
3.- Declaració responsable manifestant (sols cal signar la segona pàgina de l’imprès de sol•licitud marcant el que es consideri oportú):

– Que ni el sol•licitant ni cap de les persones que ocuparan l’habitatge són titulars de cap habitatge.

– Que són certes les dades que es fan constar a la sol•licitud.

– El compromís de destinar l´habitatge adquirit a residència habitual i permanent.

– Els ingressos amb els quals compta la unitat familiar.

4.- Justificació d’ingressos: Original i fotocòpia declaració de renda de l’exercici fiscal 2011 del sol•licitant i de totes les persones que ocuparan l’habitatge.

En cas de no estar obligat a presentar la declaració de renda:

a) Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social –vida laboral-.

b) En funció de cada cas:

a. Treballadors per compte d’altri: Original i fotocòpia del certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF anual emes/os pel/s centre/s de treball.

b. Treballador autònom: Certificat de bases de cotització a la Seguretat Social.

c. Treballadors de la llar: Declaració responsable dels imports abonats pel pagador.

d. Pensionistes: Original i fotocòpia del certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF anual emesos per l’Organisme corresponent.

e. Aturats: Original i fotocòpia del certificat de l’OTG on es facin constar les prestacions rebudes.

f. En cas de sol•licitar un habitatge de lloguer les tres últimes nòmines o justificació dels ingressos corrents corresponents.

5.- En cas de tenir un habitatge en propietat: Últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles.

Si no es té cap propietat, cal aportar un certificat negatiu del Cadastre que es sol·licita també a l’OMAP de l’Ajuntament.

Si s’ha venut un habitatge recentment, cal aportar la inscripció definitiva al Registre de la Propietat de la compravenda, no serveix una anotació al Registre ni l’escriptura de compravenda. La inscripció definitiva depèn de quan ho notifiqui la notaria i, des del moment de la notificació pot tardar unes setmanes.

6.- En cas de persones amb discapacitat física, hauran d’aportar la resolució de qualificació de la disminució acreditativa de la mobilitat reduïda atorgada per l’ICASS.

7.- En cas de separació o divorci s’exigeix presentar la sentència definitiva, no pas el conveni que se signa davant advocat. Aquest requisit és important tenir-lo en compte perquè depèn del calendari dels jutjats i pot alentir molt tot el procés d’inscripció.