Licitacions anteriors a la Llei 9/2017

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ – OBERTS

Procediments de contractació segons Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació de Text refós de la Llei de contractes, des de l’entrada en vigor el 16 de desembre de 2011

 

  • Contractació de serveis de mediació d’assegurances i de subscripció de diverses pòlisses d’assegurances: de multirisc empresarial, de responsabilitat civil patrimonial i general, d’accidents col·lectius, de vehicles i transport, i de maquinària per procediment obert

 

 


 PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ – TANCATS

  • Contractació del servei d’auditoria de comptes anuals corresponent als exercicis socials 2017-2018 i 2019, per procediment obert.