Perfil del Contractant

El perfil de contractant inclou informació i documentació referents als procediments de contractació de CLAUS, com les instruccions internes, documentació relativa a la contractació, els contractes adjudicats, els procediments oberts i/o tancats, i altre informació útil de tipus general.

Els procediments de contractació a CLAUS es regulen per les següents instruccions adaptades al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre”.

 

Instruccions internes de contractació

 

Models de documents administratius generals per a les contractacions

 


PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ – OBERTS

Procediments de contractació segons Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació de Text refós de la Llei de contractes, des de l’entrada en vigor el 16 de desembre de 2011

 

  • Contractació de serveis de mediació d’assegurances i de subscripció de diverses pòlisses d’assegurances: de multirisc empresarial, de responsabilitat civil patrimonial i general, d’accidents col·lectius, de vehicles i transport, i de maquinària per procediment obert

 

  • Contractació del servei d’auditoria de comptes anuals corresponent als exercicis socials 2017-2018 i 2019, per procediment obert.

 


 PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ – TANCATS