Perfil del contractant

Perfil del Contractant

En el perfil del contractant teniu tota la informació relativa a les licitacions de Claus

 

Els procediments de contractació a CLAUS es regulen per les següents instruccions adaptades al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre”.

 


 

Les licitacions sotmeses a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, es publicaran a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya dins l’espai de Claus, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA.


Licitacions sotmeses a la Llei 9/2017

(a partir del 9 de març de 2018)


Licitacions anteriors a la Llei 9/2017

(fins el 8 de març de 2018)