Perfil de contractant

Perfil del Contractant

En el perfil de contractant teniu tota la informació relativa a les licitacions de Claus

 

Les licitacions sotmeses a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, es publicaran a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya dins l’espai de Claus, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA.

 

Licitacions anteriors a la Llei 9/2017