La concessió administrativa d’una plaça d’aparcament de titularitat pública és una de les fórmules més habituals que tenen els ajuntaments per comercialitzar els seus equipaments.

Aquesta figura jurídica protegeix el patrimoni públic, alhora que soluciona el problema d’aparcament de molts municipis, i té una sèrie de particularitats que convé tenir en compte.

Les concessions administratives s’ofereixen en estacionaments construïts en terrenys de titularitat pública i ofereixen una sèrie d’avantatges pel temps en què els concessionaris paguen el seu dret a aparcar.

Els terminis més habituals que ofereix CLAUS per a la venda de concessió de les seves places d’aparcament són a 10 i 50 anys, que és el màxim permès per la normativa per a un mateix titular.

Durant aquest termini, el concessionari gaudeix pràcticament dels mateixos drets i obligacions que si fos propietari: pot llogar o vendre la concessió a un altre titular o pot transmetre-la en cas de mort als seus hereus.

De la mateixa manera, els concessionaris han de fer front a les mateixes obligacions que si la plaça fos de propietat pel temps que l’ocupen. Han de pagar el cànon d’entrada que en el cas de Sant Boi té un preu a 10 anys d’uns 4.000 euros, més l’Impost de Transmissions Patrimonials.

També han d’assumir el pagament de les quotes de cada plaça pel repartiment de la despesa comunitària de vigilància, neteja, manteniment, reparacions, etc.

Els avantatges d’aquest tipus de fórmula de comercialització són els següents:

  • El preu de la plaça (cànon) és molt més barat que una plaça de propietat.
  • Hi ha la possibilitat de finançament directe per part de CLAUS a un tipus d’interès reduït i sense comissions d’estudi, obertura i cancel·lació anticipada total o parcial.
  • Els estacionaments estan situats en zones cèntriques de Sant Boi i hi ha oferta en la majoria de barris de la ciutat, propers a la zona de residència dels concessionaris.
  • S’ofereix vigilància presencial en determinades franges horàries o remota tots els dies de l’any les 24 hores del dia.
  • La persona concessionària té la tranquil·litat i la garantia que durant el termini de la mateixa ningú li va a demanar un augment del preu del cànon ni li resoldrà el contracte per donar-li l’ús a una altra persona, ja que la utilitat no pot rescindir (tret que s’incompleixi alguna de les obligacions que té el concessionari).

 

Els preus de les concessions de places d’aparcament dels estacionaments municipals de Sant Boi es poden consultar al nostre web www.claussantboi.cat.