Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de l’empresa CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, CIF: A62637871, Es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 34027, Foli 169, Full B240460, inscripció 1a. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.claussantboi.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA o a tercers.

CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA.

Amb els límits establerts a la llei, CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA.

Així mateix, per accedir als serveis que CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, al c/ PAU CLARIS, 14 -08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA).

CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de la persona usuària custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat/ada en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, a l’adreça esmentada anteriorment manifestant la seva voluntat.

Propietat Intel·lectual
Els continguts proporcionats per CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari/ària. CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA no recomana ni garanteix cap de les informacions obtingudes per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA l’ús que l’usuari/ària pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. La persona usuària, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.